Project: Amphoteric nature of defects in perovskites [OPUS17/NCN]

In the project, we are going to perform systematic experimental studied of HOIP (ang. hybrid organic-inorganic perovskites) of various stoichiometry by advanced electrical and optical methods

The project is implemented thanks to funds form The National Science Centre, in the frame of OPUS Programme

Project value: 1 528 800 PLN

Project duration: 20/02/2020 – 19/02/2023

Projekt pn. Amfoteryczna natura defektów w perowskitach [OPUS17/NCN]

W projekcie zamierzamy przeprowadzić systematyczne badania eksperymentalne związków HOIP (ang. hybrid organic-inorganic perovskites) o różnej stechiometrii za pomocą zaawansowanych metod elektrycznych i optycznych.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-17”

Wartość projektu: 1 528 800 PLN

Czas trwania projektu: 20/02/2020 – 19/02/2023

Project: DRop-on demand flexible Optoelectronics & Photovoltaics by means of Lead-Free halide perovskITes [DROP-IT]

The aim of this research and innovation project is to combine optoelectronics and photonics in a single flexible drop-on demand injet technology platform by means of exploiting the enormous potential of lead-free perovskite (LFT) materials.

Project international consortium consist of 8 partners, which beyond Saule Research Institute are: Universitat de Valencia (Coordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Sp. z o.o., Avantama AG.

The project is implemented in the frame of Horizon2020 Programme, which is the biggest European Research and Innovation programme ever.

Project value: 3 461 344,00 €

Project duration: 1/11/2019 – 31/10/2022

Projekt pn.: Drukowanie w technologii drop-on-demand elastycznych urządzeń optoelektronicznych i fotowoltaicznych z zastosowaniem bezołowiowych halogenkowych materiałów perowskitowych [DROP-IT]

Celem tego projektu badawczo-rozwojowego jest połączenie zagadnień z zakresu optoelektroniki i fotoniki z wykorzystaniem technologii druku strumieniowego typu ink-jet i eksplorację olbrzymiego potencjału bezołowiowych materiałów perowskitowych.

Międzynarodowe konsorcjum projektu towrzy 8 jednostek, wśród których, prócz Fundacji Saule Research Institute, znajdują się: Universitat de Valencia (koordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Sp. z o.o., Avantama AG

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Wartość projektu: 3 461 344,00 €

Czas trwania projektu: 1/11/2019 – 31/10/2022

Project: Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage for non-residental buildings [POWERSKIN]

Project will develop and scale-up eco-innovation, cost effective and smart material solution to renovate existing facade systems of both double skin and advanced integrated curtain walls. It will smart integrate unprecedented highly innovative insulations and renewable energy technologies, with breakthrough features based on nano-formulated VIP, PCM, flexible thin glass perovskite solar cells and multi-functional nano-enabled coatings.

Lead by Instituto Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia international consortium consist of 14 partners, which beyond Saule Research Institute are: Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

The project is implemented in the frame of Horizon2020 Programme, which is the biggest European Research and Innovation programme ever.

Project value: 5 918 955,00 €

Project duration: 1/10/2019-30/09/2023

Projekt pn.: Wysoce zaawansowana modularna integracja izolacji, zasilania i magazynowania dla budynków niemieszkalnych [POWERSKIN]

W ramach projektu opracowane i rozbudowane zostanie ekoinnowacyjne, ekonomiczne i inteligentne rozwiązanie materiałowe wykorzystywane do renowacji istniejących systemów fasadowych o podwójnej powłoce, z zaawansowanymi zintegrowanymih ścianami osłonowymi. Rozwiązanie w sposób inteligentny będzie integrować niespotykane dotąd wysoce innowacyjne izolacje i technologie energii odnawialnej, z przełomowymi właściwościami, opartymi na nanopreparowanych VIP, PCM oraz elastycznych cienkich szklanych ogniwach słonecznych perowskitowych i wielofunkcyjnych nanostrukturalnych powłokach.

Koordynowane przez Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia międzynarodowe konsorcjum składa się z 14 partnerów, wśród których prócz Saule Research Institute należy wymienić: raunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Wartość projektu: 5 918 955,00 €

Czas trwania projektu: 1/10/2019 – 30/09/2023

Project: Synthesis, characterization and application of novel fullerene derivatives in perovskite solar cells

The aim of this research project is to formulate library of novel electron Transporting Materials (ETM) based on indenyl derivatives of fullerenes for the use in perovskite solar cells (PSCs). We are aiming to prove whether this new family of compounds can be more effective than most popular ETM in p-i-n perovskite solar cell architecture up-to-date, phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM).

The project is implemented thanks to funds form The National Science Centre, in the frame of OPUS Programme

Project value: 588 600,00 pln

Project duration: 10/1/2017 – 9/30/2019

Projekt pn. Synteza, badanie właściwości oraz zastosowanie nowych pochodnych fullerenów w perowskitowych ogniwach słonecznych

Celem projektu jest opracowanie biblioteki indenylo-pochodnych fulerenów przystosowanych do wykorzystania w ogniwach perowskitowych jako warstwa transportująca elektrony/blokująca dziury (ETL). Motywacją podjęcia badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy pochodne indenylowe fulerenów są w stanie efektywnie zastąpić do tej pory szeroko stosowany ester metylowy kwasu masłowego C61 fenylu (PCBM) w ogniwach perowskitowych (PSC) o architekturze p-i-n.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS”

Wartość projektu: 588 600,00 pln

Czas trwania projektu: 1/10/2017 – 30/09/2019

Project: Enhancement of structural stability and operational reliability of perovskite solar cells

The worldwide energy consumption rate is growing at an exponential rate hence energy supply and energy security will be one of the biggest challenges that human civilization will have to face. Solar energy is arguably the most abundant energy source on planet earth therefore harvesting solar energy through photovoltaic cells seems to be the best option. Organic-inorganic metal halide perovskite solar cells have emerged to the forefront of photovoltaic research in a very short period of time reaching excellent efficiencies. At the same time, this technology is cheap, lightweight and devices can be partially transparent what imply multiple novel areas of applications. Drawbacks hampering commercialization are mostly connected with a low stability of the devices. Successful execution of this project will give detailed insight into the factors determining the stability of perovskite solar cells and solutions which can improve both reliability and performance.

The project is implemented thanks to funds form Foundation for Polish Science, in the frame of FIRST TEAM Programme, financed by European Regional Development Fund.

Project value: 1 974 800,00 pln

Project duration: 06/1/2018 – 05/31/2021

Projekt: Wzmocnienie stabilności strukturalnej i niezawodności działania perowskitowych ogniw słonecznych

Ogólnoświatowy wskaźnik zużycia energii rośnie w wykładniczym tempie, w związku z czym dostawy energii i bezpieczeństwo energetyczne będą jednym z największych wyzwań, przed którymi stanie ludzka cywilizacja. Energia słoneczna jest prawdopodobnie najbogatszym źródłem energii na planecie Ziemi, dlatego pozyskiwanie energii słonecznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych wydaje się najlepszą opcją. Organiczno-nieorganiczne perowskitowe ogniwa słoneczne z halogenkiem metalu pojawiły się na czele badań fotowoltaicznych, osiągając w bardzo krótkim czasie doskonałą wydajność. Jednocześnie, technologia ta jest tania, powstały materiał lekki i częściowo przezroczysty, co implikuje wiele nowych obszarów zastosowań. Wady utrudniające komercjalizację wiążą się głównie z niską stabilnością materiału, dlatego pomyślne wykonanie tego projektu pozwoli uzyskać szczegółowy wgląd w czynniki decydujące o stabilności perowskitowych ogniw słonecznych i rozwiązań, które mogą poprawić zarówno ich niezawodność, jak i wydajność.

Projekt realizowany jest dzięki funduszom z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu FIRST TEAM, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 1 974 800,00 pln

Czas trwania projektu: 06/01/2018 – 05/31/2021