Project: Synthesis, characterization and application of novel fullerene derivatives in perovskite solar cells [OPUS12/NCN].

Goal: The aim of this research project is to formulate library of novel electron Transporting Materials (ETM) based on indenyl derivatives of fullerenes for the use in perovskite solar cells (PSCs). We are aiming to prove whether this new family of compounds can be more effective than most popular ETM in p-i-n perovskite solar cell architecture up-to-date, phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM)

Project value:  563 931,28 PLN
Funding value: 563 931,28 PLN

Project duration: 01/10/2017 – 30/09/2019

The project is implemented thanks to funds form The National Science Centre, in the frame of OPUS Programme

Projekt pn. Synteza, badanie właściwości oraz zastosowanie nowych pochodnych fullerenów w perowskitowych ogniwach słonecznych [OPUS12/NCN].

Cel: opracowanie biblioteki indenylo-pochodnych fulerenów przystosowanych do wykorzystania w ogniwach perowskitowych jako warstwa transportująca elektrony/blokująca dziury (ETL). Motywacją podjęcia badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy pochodne indenylowe fulerenów są w stanie efektywnie zastąpić do tej pory szeroko stosowany ester metylowy kwasu masłowego C61 fenylu (PCBM) w ogniwach perowskitowych (PSC) o architekturze p-i-n.

Wartość projektu: 563 931,28 PLN
Wartość dofinansowania: 563 931,28 PLN

Czas trwania projektu: 01/10/2017 – 30/09/2019

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS”

Project: Enhancement of structural stability and operational reliability of perovskite solar cells [FirstTEAM/FNP].

Goal: The worldwide energy consumption rate is growing at an exponential rate hence energy supply and energy security will be one of the biggest challenges that human civilization will have to face. Solar energy is arguably the most abundant energy source on planet earth therefore harvesting solar energy through photovoltaic cells seems to be the best option. Organic-inorganic metal halide perovskite solar cells have emerged to the forefront of photovoltaic research in a very short period of time reaching excellent efficiencies. At the same time, this technology is cheap, lightweight and devices can be partially transparent what imply multiple novel areas of applications. Drawbacks hampering commercialization are mostly connected with a low stability of the devices. Successful execution of this project will give detailed insight into the factors determining the stability of perovskite solar cells and solutions which can improve both reliability and performance.

Project value: 1 938 800,00 PLN
Funding value: 1 938 800,00 PLN

Project duration: 01/06/2018 – 15/10/2021

The project is implemented thanks to funds form Foundation for Polish Science, in the frame of FIRST TEAM Programme, financed by European Regional Development Fund.

Projekt: Wzmocnienie stabilności strukturalnej i niezawodności działania perowskitowych ogniw słonecznych [FirstTEAM/FNP].

Cel: Ogólnoświatowy wskaźnik zużycia energii rośnie w wykładniczym tempie, w związku z czym dostawy energii i bezpieczeństwo energetyczne będą jednym z największych wyzwań, przed którymi stanie ludzka cywilizacja. Energia słoneczna jest prawdopodobnie najbogatszym źródłem energii na planecie Ziemi, dlatego pozyskiwanie energii słonecznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych wydaje się najlepszą opcją. Organiczno-nieorganiczne perowskitowe ogniwa słoneczne z halogenkiem metalu pojawiły się na czele badań fotowoltaicznych, osiągając w bardzo krótkim czasie doskonałą wydajność. Jednocześnie, technologia ta jest tania, powstały materiał lekki i częściowo przezroczysty, co implikuje wiele nowych obszarów zastosowań. Wady utrudniające komercjalizację wiążą się głównie z niską stabilnością materiału, dlatego pomyślne wykonanie tego projektu pozwoli uzyskać szczegółowy wgląd w czynniki decydujące o stabilności perowskitowych ogniw słonecznych i rozwiązań, które mogą poprawić zarówno ich niezawodność, jak i wydajność.

Wartość projektu: 1 938 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 938 800,00 PLN

Czas trwania projektu: 01/06/2018 – 15/10/2021

Projekt realizowany jest dzięki funduszom z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu FIRST TEAM, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Project: Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage for non-residental buildings [POWERSKIN]

Goal: Project will develop and scale-up eco-innovation, cost effective and smart material solution to renovate existing facade systems of both double skin and advanced integrated curtain walls. It will smart integrate unprecedented highly innovative insulations and renewable energy technologies, with breakthrough features based on nano-formulated VIP, PCM, flexible thin glass perovskite solar cells and multi-functional nano-enabled coatings.

Lead by Instituto Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia international consortium consist of 14 partners, which beyond Saule Research Institute are: Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

Project value: 362 500,00  €
Funding value: 362 500,00 €

Project duration: 1/10/2019-30/09/2023

The project is implemented in the frame of Horizon2020 Program.

Projekt pn.: Wysoce zaawansowana modularna integracja izolacji, zasilania i magazynowania dla budynków niemieszkalnych [POWERSKIN]

Cel: W ramach projektu opracowane i rozbudowane zostanie ekoinnowacyjne, ekonomiczne i inteligentne rozwiązanie materiałowe wykorzystywane do renowacji istniejących systemów fasadowych o podwójnej powłoce, z zaawansowanymi zintegrowanymih ścianami osłonowymi. Rozwiązanie w sposób inteligentny będzie integrować niespotykane dotąd wysoce innowacyjne izolacje i technologie energii odnawialnej, z przełomowymi właściwościami, opartymi na nanopreparowanych VIP, PCM oraz elastycznych cienkich szklanych ogniwach słonecznych perowskitowych i wielofunkcyjnych nanostrukturalnych powłokach.

Koordynowane przez Pedro Nunes Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento em Ceciea e Tecnologia międzynarodowe konsorcjum składa się z 14 partnerów, wśród których prócz Saule Research Institute należy wymienić: raunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forshung E.V., Friedrlich-Schiller-Universitat Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze, Fenix TNT SRO, Navodnik Kemijski Inzeniring d.o.o., Saule Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges.

Wartość projektu: 362 500,00 €
Wartość dofinansowania: 362 500,00  €

Czas trwania projektu: 1/10/2019 – 30/09/2023

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Project: DRop-on demand flexible Optoelectronics & Photovoltaics by means of Lead-Free halide perovskITes [DROP-IT]

Goal: The aim of this research and innovation project is to combine optoelectronics and photonics in a single flexible drop-on demand injet technology platform by means of exploiting the enormous potential of lead-free perovskite (LFT) materials.

Project international consortium consist of 8 partners, which beyond Saule Research Institute are: Universitat de Valencia (Coordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Sp. z o.o., Avantama AG.

Project value:   216 125,00  €
Funding value: 216 125,00 €

Project duration: 1/11/2019 – 31/10/2022

The project is implemented in the frame of Horizon2020 Program.

Projekt pn.: Drukowanie w technologii drop-on-demand elastycznych urządzeń optoelektronicznych i fotowoltaicznych z zastosowaniem bezołowiowych halogenkowych materiałów perowskitowych [DROP-IT]

Cel: połączenie zagadnień z zakresu optoelektroniki i fotoniki z wykorzystaniem technologii druku strumieniowego typu ink-jet i eksplorację olbrzymiego potencjału bezołowiowych materiałów perowskitowych.

Międzynarodowe konsorcjum projektu towrzy 8 jednostek, wśród których, prócz Fundacji Saule Research Institute, znajdują się: Universitat de Valencia (koordinator), Universitat de Barcelona, Universitat Jaume i de Castellon, Eidgenoessische Technische Hochschule Zeurich, Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, Saule Sp. z o.o., Avantama AG

Wartość projektu: 216 125,00  €
Wartość dofinansowania: 216 125,00 €

Czas trwania projektu: 1/11/2019 – 31/10/2022

Projekt jest finansowany ze środków ramowego programu Horizon 2020.

Project: Amphoteric nature of defects in perovskites [OPUS17/NCN]

Goal: In the project, we are going to perform systematic experimental studied of HOIP (ang. hybrid organic-inorganic perovskites) of various stoichiometry by advanced electrical and optical methods

Project value:  961 800,00 PLN
Funding value: 961 800,00 PLN

Project duration: 20/02/2020 – 19/02/2023

The project is implemented thanks to funds form The National Science Centre, in the frame of OPUS Programme

Projekt pn. Amfoteryczna natura defektów w perowskitach [OPUS17/NCN]

Cel: W projekcie zamierzamy przeprowadzić systematyczne badania eksperymentalne związków HOIP (ang. hybrid organic-inorganic perovskites) o różnej stechiometrii za pomocą zaawansowanych metod elektrycznych i optycznych.

Wartość projektu: 961 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 961 800,00 PLN

Czas trwania projektu: 20/02/2020 – 19/02/2023

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-17”

Project: Sustainable materials and manufacturing processes for the development of high efficiency, flexible, all Perovskite Tandem photovoltaic modules with low CO2 footprint [SuPerTandem].

Goal: SuPerTandem will accelerate the European transition to clean energy by developing a scalable, low CO2 footprint photovoltaic technology for highly-efficient (>30%) two-terminal tandem cells and modules based on complementary metal-halide perovskite absorbers. SuPerTandem will use and develop sustainable and earth-abundant perovskite absorber materials, ancillary materials, and scalable large-area manufacturing processes to create a novel low-cost environmental-friendly photovoltaic (PV) technology.

Project value: 454 750,00 €
Funding value: 454 750,00 €

Duration: 01/10/2022-30/09/2025

The project is implemented within the framework of the Horizon Europe Programme.

Projekt pn. Zrównoważone materiały i procesy produkcyjne do opracowania wysokowydajnych, elastycznych tandemowych perowskitowych modułów fotowoltaicznych o niskim śladzie CO2 [SuPerTandem].

Cel: przyspieszenie przejścia Europy na czystą energię poprzez opracowanie innowacyjnej i wysokosprawnej (>30%) technologii fotowoltaicznej na bazie monolitycznych ogniw tandemowych, wytwarzanych na elastycznych foliach, przy użyciu niskokosztowej technologii perowskitowej. SuPerTandem będzie wykorzystywał i opracowywał zrównoważone i szeroko dostępne perowskitowe związki fotoaktywne, materiały pomocnicze i skalowalne procesy produkcji wielkopowierzchniowej w celu stworzenia nowej, taniej i przyjaznej dla środowiska technologii fotowoltaicznej (PV).

Wartość projektu: 454 750,00 €
Wartość dofinansowania: 454 750,00 €

Czas realizacji: 01/10/2022-30/09/2025

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont Europa.

Project: Perovskite Accelerated Lifetime Assessment, degradation mechanism Comprehension for fast device reliability Enhancement [OPUS LAP22/NCN].

Goal: the project will identify degradation mechanisms in perovskite solar cells and develop models that can be used to predict their lifetime as a function of a set of fundamental device/material properties. To build this model, systematic accelerated stability tests on perovskite solar cells will be performed allowing us to deduce acceleration factors from experimental data series. To understand the degradation phenomena, the stability measurements will be accompanied by mechanical and in-situ electrical characterization during the course of the aging.

Project value: 1 925 400,00 PLN
Funding value: 1 925 400,00 PLN

Duration: 02/11/2022-01/11/2026

The project is financed by the National Science Center as part of the cooperation of the “OPUS LAP” project in the Weave program.

Projekt pn.Określenie czasu życia urządzeń perowskitowych na podstawie przyspieszonych testów i zrozumienie mechanizmu degradacji w celu zwiększenia ich niezawodności [OPUS LAP22/NCN].

Cel: identyfikacja mechanizmów degradacji perowskitowych ogniw słonecznych i opracowanie modeli, które można wykorzystać do przewidywania ich żywotności w funkcji zestawu podstawowych właściwości urządzenia / materiału. Aby zbudować ten model, zostaną przeprowadzone systematyczne przyspieszone testy stabilności na perowskitowych ogniwach słonecznych, co pozwoli nam wydedukować współczynniki przyspieszenia z eksperymentalnych serii danych. Aby zrozumieć zjawiska degradacji, pomiarom stabilności towarzyszyć będzie charakterystyka mechaniczna i elektryczna in-situ w trakcie starzenia.

Wartość projektu: 1 925 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 925 400,00 PLN

Czas realizacji: 02/11/2022-01/11/2026

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach współpracy konkursu „OPUS LAP” w programie Weave

Project: Perovskite solar cells on flexible substrates with a new architecture of bulk heterojunction [LIDER XIII/NCBiR].

Goal: LIDER XIII will develop a new perovskite solar cell architecture by infiltrating porous carbon electrodes with a modifying formulation. As a result, a photovoltaic product with unique properties will be created, including high efficiency, low production costs and a positive impact on the environment.

Project value: 1 396 875,00 PLN
Funding value:1 396 875,00 PLN

Duration: 01/04/2023-01/04/2026

Projekt: Perowskitowe ogniwa słoneczne na elastycznych podłożach w nowej architekturze objętościowego heterozłącza [LIDER XIII/NCBiR].  

Cel: opracowanie nowej architektury perowskitowego ogniwa słonecznego poprzez infiltrację porowatych elektrod węglowych za pomocą formulacji modyfikującej. W efekcie powstanie produkt fotowoltaiczny o unikalnych właściwościach, w tym wysokiej sprawności, niskich kosztach produkcji i pozytywnym wpływie na środowisko.

Wartość projektu: 1 396 875,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 396 875,00 PLN

Czas realizacji: 01/04/2022-01/04/2026